Pravila privatnosti za kandidate za posao

Na osnovu Pravilnika o zaštiti podataka o ličnosti od 03.02.2020. godine (u daljem tekstu: Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti), privredno društo SPORT VISION DOO BEOGRAD, ul. Milentija Popovića br.5v, matični broj: 17380516, PIB: 100139481 (u daljem tekstu: Društvo), dana 03.02.2020. godine donosi
 

PRAVILA PRIVATNOSTI ZA KANDIDATE ZA POSAO
(„Pravila privatnosti“)


1.    Uvodne odredbe


1.1    Društvo ima položaj rukovaoca obrade Vaših ličnih podataka.


1.2    Ova Pravila privatnosti uređuju pitanja Vaše privatnosti i zaštite Vaših ličnih podataka kao kandidata za posao, a Vama se pružaju informacije u skladu sa članom 23 i 24 Zakona o Zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br.87/2018) (u daljem tekstu: Zakon).


1.3    Molimo Vas da pročitate ova Pravila privatnosti kandidata. Ako se ne slažete sa našim postupanjem, molimo Vas da nam ne ustupate svoje lične podatke.


1.4    Raspon aktivnosti Društva je širok i zbog toga postoji više vrsta pravila privatnosti. Ova se odnose na Vas kao kandidata za posao, ali i ostala pravila privatnosti takođe se mogu odnositi na Vas (ako prijavljivanje na određeno radno mesto nije jedini razlog naše komunikacije).


2.    Koje Vaše lične podatke obrađujemo?


2.1    Obrađujemo isključivo one lične podatke koje ste nam dali / koje smo prikupili u sklopu prijave za posao kao i koje ste nam dali / koje smo prikupili tokom procesa zapošljavanja.


2.2    Iako većinu ličnih podataka koje obrađujemo prikupljamo od Vas, u nekim slučajevima Vaše lične podatke možemo dobiti od treće strane, kao npr. od agencija koje se bave traženjem i selekcijom kadrova, ili putem profesionalnih (povezanih sa radom) društvenih mreža, posebno LinkedIn, ili od organa javne vlasti. Vašu prijavu možete da dostavite koristeći našu e-adresu, kontakt formu ili preko jednog od naših provajdera usluga, kao što je agencija za zapošljavanje.


2.3    Obrađujemo Vaše podatke o ličnosti koji, u zavisnosti od konkretne poslovne potrebe, obuhvataju: 


2.3.1    osnovne podatke, kao što su ime i prezime, adresu prebivališta i/ili boravišta, datum rođenja, državljanstvo; 


2.3.2    komunikacijske podatke, kao što su broj fiksnog telefona, broj mobilnog telefona, privatna e-mail adresa; 


2.3.3    akademske i profesionalne kvalifikacije (zanimanje, stepen obrazovanja, titule, veštine, radno iskustvo, procene učinka, znanje stranih jezika, obuke, istorija zaposlenja, biografija i sl.), prethodni staž, broj godina radnog staža; 


2.3.4    podatke o rezultatima testiranja (ukoliko se testiranje obavlja kao deo procesa zapošljavanja) kao i obavljenih razgovora  (relevantan rezime za radno mesto za koje Vas razmatramo);


3.    U koju svrhu obrađujemo Vaše lične podatke?


3.1    Vaše lične podatke obrađujemo:


3.1.1    Ako ste se prijavili za radno mesto, obrađujemo Vaše podatke kako bismo saznali jeste li odgovarajući kandidat. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših ličnih podataka je naš legitimni interes.


3.1.2    Ako smatramo da biste Vi mogli biti odgovarajući kandidat, obrađujemo Vaše lične podatke kako bismo Vam dali ponudu i sklopili relevantan ugovor. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših ličnih podataka je obrada nužna za sklapanje ugovora.


3.1.3    Ako ste se prijavili za radno mesto, ali Vam nismo dali ponudu ili ste odbili ponudu, možemo obrađivati Vaše lične podatke za buduća radna mesta u Društvu. U tom slučaju, posebno ćemo Vas obavestiti o takvoj obradi i biće Vam pružena mogućnost prigovora. Osnova za obradu Vaših ličnih podataka je legitimni interes Društva.


3.1.4    Možemo obrađivati Vaše lične podatke u druge svrhe, kao što je potvrđivanje da li je postupak zapošljavanja izvršen na transparentan i pravedan način, potvrđivanje da li su podaci koje ste nam pružili bili istiniti, kako bismo odgovorili na Vaš zahtev ili kako bismo zaštitili naš interes u sudskim ili drugim postupcima. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših ličnih podataka je naš legitimni interes


3.2    Ne obrađujemo veći broj ili drugu vrstu podataka o ličnosti osim onih koji su potrebni da bi se ispunile navedene svrhe.


4.    Ko ima pristup Vašim ličnim podacima?


4.1    Pristup ličnim podacima biće omogućen samo ovlašćenim osobama, kao što su zaposleni u HR i/ili IT. Određeni rukovodioci organizacionih jedinica u okviru kog treba da se popuni radna poziciju na koju ste aplicirali takođe mogu imati pristup Vašim ličnim podacima.


4.2    Nećemo deliti ni jednu informaciju koju ste dali prilikom procesa zapošljavanja neovlašćenom osoblju i držaćemo ih sigurno i u internoj bazi podataka.


4.3    Takođe, možemo smatrati da je potrebno preneti lične podatke trećim licima van Društva radi ispunjavanja svrha navedenih u prethodnom odeljku ili koje se mogu zahtevati prema zakonu, uključujući pružaoce usluga, kao što su provajderi IT usluga, provajderi usluga hostinga, provajderi cloud usluga, provajderi baze podataka, konsultanti (uključujući advokate, knjigovođe, savetnike za rad) i treće strane koje obavljaju proveru pre zaposlenja ili pre angažmana potencijalnih zaposlenih - svaki navedeni pružalac usluga potpisao je ugovor radi zaštite Vaših ličnih podataka i obavezan je koristiti lične podatke samo za određene svrhe koje je odredilo Društvo.


5.    Prenos Vaših ličnih podataka u druge države?


5.1    Vaše podatke uglavnom ne prenosimo u druge države. U pojedinim slučajevima, možemo u skladu sa zakonskim odredbama omogućiti drugim društvima, unutar Sport Vision grupe, pristup Vašim ličnim podacima (identifikacioni i kontakt podaci) u skladu sa Zakonom i uz ograničenje pristupa samo ovlašćenim osobama, kao što su određeni zaposleni u HR.


6.    Kako štitimo Vaše lične podatke?


6.1    Svi  zaposleni u Društvu koji imaju pristup Vašim ličnim podacima moraju poštovati interna pravila i procese u vezi obrade ličnih podataka kako bismo zaštitili i osigurali tajnost Vaših ličnih podataka. Takođe, od zaposlenih se traži da prate sve tehničke i organizacione sigurnosne mere koje su uvedene kako bismo zaštitili Vaše lične podatke.


6.2    Takođe, sproveli smo odgovarajuće tehničke i organizacione mere kako bismo zaštitili Vaše lične podatke od neovlaštenog, slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmena, zloupotrebe, otkrivanja ili pristupa kao i protiv svih ostalih nezakonitih oblika obrade. Ove sigurnosne mere sprovode se uzimajući u obzir stanje tehnologije, njihov trošak implementacije, rizike predstavljene obradom i prirodom ličnih podataka, s posebnom pažnjom na osetljivim podacima.


7.    U kom periodu čuvamo Vaše lične podatke?


7.1    Lične podatke koje obrađujemo na osnovu postojanja legitimnog interesa, čuvamo sve dok postoji legitiman interes i brišemo ih u roku od dve godine od prestanka postojanja istog. 


7.2    Ukoliko ste dobili posao, informacije koje ste nam dali tokom procesa prijave biće zadržane kao deo dosijea tokom trajanja Vašeg rada i dodatnih pet godina nakon završetka vašeg rada.


7.3    Lične podatke koje obrađujemo na osnovu Vaše saglasnosti, čuvamo sve dok imamo Vašu saglasnost. U slučaju povlačenja saglasnosti ili prestanka radnog odnosa, iste brišemo u najkraćem, nama mogućem, roku


7.4    Nakon ispunjenja svrhe, odnosno isteka zakonom propisanog roka za čuvanje podataka o ličnosti, podaci o ličnosti će biti trajno obrisani.


8.    Vaša prava


8.1    Ako se odlučite koristiti jednim ili više od svojih niže navedenih prava, Društvo ima pravo proveriti Vaš identitet, sve u svrhu zaštite ličnih podataka.

8.2     Vaša prava ostvarujete besplatno. Izuzetno, ako je Vaš zahtev očigledno neosnovan ili preteran (npr. tražite lične podatke koje i sami posedujete), a posebno ako se isti zahtev učestalo ponavlja, imamo prava da naplati nužne troškove postupanja po Vašem zahtevu ili da odbije da postupi po Vašem zahtevu. Molimo Vas da pitanja i zahteve iz tački 8.3 – 8.7, u pisanom obliku i potpisane pošaljete na e-mail adresu zastitapodataka@sportvision.rs. Na Vaš zahtev ćemo  odmah odgovoriti, a najkasnije u roku od mesec dana, osim ako izuzetna složenost pojedinog slučaja ne zahteva produženje navedenog roka.


8.3    Pristup Vašim ličnim podacima
Imate pravo da od nas tražite informaciju o tome da li obrađujemo Vaše podatke o ličnosti, pristup tim podacima, kao i informacije o obradi u skladu sa članom 26. Zakona.


8.4    Ispravka netačnih, dopuna, brisanje i ograničenje upotrebe ličnih podataka
Imate pravo da tražite ispravku Vaših netačnih ličnih podataka, kao i pravo da dopunite, brišete i ograničite upotrebu Vaših ličnih podatka.


8.5    Prenosivost ličnih podataka
Imate pravo preuzeti i tražiti prenos Vaših ličnih podataka. 


8.6    Pravo na povlačenje saglasnosti i zaborav
Imate pravo da povučete Vašu saglasnost za obradu ličnih podataka kao i da tražite da se trajno brišu Vaši lični podaci koje smo obrađivali na osnovu Vaše saglasnosti.


8.7    Prigovor protiv obrade ili postupanja s Vašim ličnim podacima
Imate pravo prigovora na obradu Vaših ličnih podataka kao i uopšteno na naš način postupanja s Vašim ličnim podacima. Vaš zahtev nam pošaljite putem e-pošte na adresu koja je navedena u tač. 8.2 gde u naslovu poruke navodite Prigovor protiv obrade i u samoj poruci objašnjavate razlog prigovora i Vaš zahtev.


8.8    Pravo na pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
U svakom trenutku imate pravo na pritužbu pred nadležnim organom za zaštitu ličnih podataka - Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (https://www.poverenik.rs/)


9. Podaci o Rukovaocu


Odgovornost za obradu podataka o ličnosti u svojstvu rukovaoca snosi:
Naziv: SPORT VISION DOO BEOGRAD, 
Adresa: Milentija Popovića br.5v, 
Matični broj: 17380516, PIB: 100139481

10.    Izmene Opštih pravila privatnosti


10.1    Društvo zadržava pravo da bilo kada izmeni ova Opšta pravila privatnosti. Svaka izmena postaje važeća nakon njenog objavljivanja na oglasnoj tabli Društva, internet stranici ili na drugi adekvatan način.